LTC Lydensee respecteert in onze activiteiten uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen.

Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van LTC Lydensee zelf.

LTC Lydensee volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

Verklaring

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een lidmaatschap met u te sluiten. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) leden als voor partijen met wie wij samenwerken.

Bent u een (potentieel) lid van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u informatie over de vereniging te kunnen toesturen, te kunnen factureren en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over de activiteiten van onze vereniging.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Dat is nodig om u te kunnen laten weten aan welke wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij geen uitvoering kunnen geven aan het lidmaatschap en u derhalve uit zullen moeten sluiten als lid van de vereniging.

Doorgifte aan derden

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen met wie wij samen werken, zoals de KNLTB en de tennisschool. Hiervoor zullen wij u toestemming vragen middels een toestemmingsverklaring. 

Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Bepaalde gegevens worden gedurende 1 jaar bewaard in een beveiligde webomgeving. 

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u informatie bij ons heeft opgevraagd maar u geen lidbij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één maand na ons laatste contact verwijderen. 

Indien wij, met het oogmerk van een samenwerking, persoonsgegevens van u hebben ontvangen, maar wij geen samenwerkingsverband met u hebben gesloten, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. 

Bent u wel lid bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van een jaar na het einde van het boekjaar waarin het lidmaatschap is beëindigd. 

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u contact met ons opnemen. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Persoonlijke informatie

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben voor het aanvragen van een lidmaatschap, of met u te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

LTC Lydensee streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van leden of derden voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd. 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan vindt u op onze contactpagina alle informatie waarmee u contact met ons kunt opnemen. 

LTC Lydensee behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website.